โครงสร้างบุคลากร

นางชนากานต์ สุนันทกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวลำดวน ชาติวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ